تالار طراحی و گرافیک

ویژگی هــای بصــری آثــار گرافیــکی مدرسه باوهاوس

واژه باوهاوس در زبــان آلمانــی بــه معنــی خانــه معمــاری اســت. مدرســه باوهاوس یکی از پیشــتازان هنر مدرن بود که بین ســال های ۱۹۳۳ تا ۱۹۱۹ میلادی در آلمان فعالیت می کرد که نقش مهمــی در برقــراری پیونــد میــان هنــر و صنعت ایفا کــرد . آثــار گوناگونی در رشــته های مختلف هنــر و طراحی از این مدرســه بر جای مانده اســت؛

روش آموزشــی مدرسه باوهــاوس، نظــام آموزشــی- کارگاهی بــود کــه مباحــث تئــوری و عملــی در کنارهــم ،آموزش داده می شــد. مباحث عملــی در کارگاه هایــی مرتبــط با رشــته های مختلف هنــر و طراحی  تدریــس می شــد که از جملــه کارگاه های مرتبط بــا طراحی گرافیک، می تــوان از کارگاه هنر تجاری (شــامل تبلیغــات و تایپوگرافی)، کارگاه چــاپ وکارگاه صحافــی کتــاب نــام بــرد. آثــار تولیــدی ایــن کارگاه هــا بدست دانشجویان، هنرمندان و استادکاران مدرسه ایجاد می شد که غالب آثار برجای مانده از آنها، جهت برآوردن نیازهای گرافیکی و چاپی خود مدرسه بوده است.

آثــار گرافیــک مدرســه باوهــاوس در دوران خود- دهــه دوم قــرن بیســتم- جزء آثار پیشــتاز محسوب می شده اســت. آثار شاخص طراحی گرافیک مدرسه در حوزه های طراحــی مهــر مدرســه، طراحی حــروف، طراحی جلــد، صفحه آرایی، پوســتر، بروشــور، گرافیک محیطی، چاپ و صحافــی کتاب، طراحی کارت پستال و طراحی اوراق اداری است. اکثــر آثــاری کــه در کارگاه های مدرسه باوهــاوس؛ طراحی و تولید شــده اند، دارای ویژگی هــای مشــترکی در فــرم و ســاختار هســتند کــه ناشــی از دیدگاه مدرسه در پیوند هنر و صنعت است. ویژگی های مشترک آثار و دستاوردهای مدرسه در طراحی گرافیک، در دو حوزه نوشتار و تصویر قابل ذکر است: از ویژگی های حوزه نوشتار می توان استفاده از حروف کوچک لاتین در ابتدای جملات و اسامی، طراحی و استفاده از حروف بــدون ســریف، اســتفاده از رنگ های اولیــه چاپی، پرهیــز از تزیینات،  چرخش ۹۰درجه ای متن و اســتفاده از  ایجــاد عدم تقــارن در لی اوت، و ترکیب حروف و علائم با توجه به اصول تایپوگرافی را نام برد. از جملــه ویژگی هــای آثــار گرافیــک مدرســه در حــوزه تصویــر می توان به طراحی بر اســاس اصول هندسی، استفاده از رنگ های اصلــی، اســتفاده از علائم تایپوگرافــی در صفحه آرایــی، گریدبندی، ترکیب بنــدی عمــودی، افقــی یا مــورب، دوری از به کارگیــری عناصر تزیینــی و تاکیــد بــر ســادگی، و کاربردی بــودن و صراحــت در یــک اثــر اشاره نمود.

آثــار مدرســه باوهــاوس و ســبک آن در طراحی گرافیــک منجر به رســیدن به دستاورد قابل توجهی در حوزه تایپوگرافی نوین گردید و زمینه ساز پیدایش جنبش های مدرن طراحی گرافیک مانند سبک سوئیس در طراحی پوستر شد که تاکنون نیز آثار آن در طراحی های روزمره مشهود است.

چند نمونه از آثارگرافیکی مدرسه باوهاوس:

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaperlight.aspx?str=%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87%20%d8%a8%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%b3&journal=&subject=&writer=&year=&PDF=&Abstract=&Sort=2

منبع : نشریه هنرهای زیبا (دوره ۲۴، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۸ ، صص ۹۷-۱۰۶ )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن